منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
آموزش
اخبار
اطلاعیه ها
برنامه کلاسی
جستجو
خدمات دانشجویی
دانشجویان برتر
سامانه رسیدگی به درخواست ها
فارغ التحصیلان
فرهنگی و اجتماعی
متون عمومي
متون عمومي
منو
وب سايت ها
ورود كاربران
همایش ها
هیات علمی
ورود
اخبار
شنبه 28 فروردین 1400 مدارک لازم جهت پرداخت خسارت بیمه حوادث دانشجویی بیمه ایران مدارک لازم جهت پرداخت خسارت بیمه حوادث دانشجویی بیمه ایران
مدارک مورد نیاز جهت پرداخت خسارت
در صورت فوت ، نقص عضو و از کار افتادگی دایم کلی یا جزیی یا ایجاد جراحت ناشی از حادثه هریک از بیمه شدگان ، بیمه گذار مکلف است مراتب را حداکثر ظرف مدت 30روز از تازیخ اطلاع به بیمه گر اعلام و پس از آن مدارک ومستندات به شرح زیر را ارسال نماید . بدیهی است هرگونه مدارک مورد لزوم جهت تادیه و پرداخت غرامت مورد تعهد حسب مورد به صورت کتبی به اطلاع بیمه گذار خواهد رسید
الف ) درصورت فوت ناشی از حادثه
1- اصل یا رونوشت تایید شده گواهی وفات صادره از ادارات ثبت احوال
2- اصل یا رونوشت تایید شده گواهی فوت صادره از سوی پزشک قانونی یا آخرین پزشک معالج مبنی برتعیین علت فوت
3- گزارش مشروح حادثه منجر به فوت که توسط مراجع ذیصلاح تهیه شده باشد
4- اصل یا رونوشت تایید شده شناسنامه باطل شده و کارت ملی
5- اصل یا رونوشت تایید شده کارت دانشجویی معتبر بیمه شد
6- نامه کتبی اعلام خسارت توسط بیمه گذار
7- اصل یا رونوشت تایید شده گواهی انحصار وراثت و کارت ملی و شناسنامه استفاده کنندگان
ب) درصورت بروز نقص عضو ( کلی یا جزیی) ناشی از حادثه
1- گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذیصلاح تهیه شده باشد
2- گواهی پزشک معالج مبنی بر پایان معالجات و غیر قابل علاج بودن نقص عضو با ذکر صدمات وارده و عوارض باقیمانده از حادثه
3- کلیه مدارک و مستندات پزشکی و بیمارستانی مرتبط با حادثه ازشروع تا خاتمه درمان به خصوص مستندات مرتبط با روزوقوع حادثه و اولین مرجع درمانی مراجعه شده
4- اصل یا رونوشت تایید شده شناسنامه ، کارت ملی و کارت دانشجویی بیمه شده
5- نامه کتبی اعلام خسارت توسط بیمه گذار
ج) در صورت ارایه هزینه های پزشکی ناشی از حادثه
1- گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذیصلاح تهیه شده باشد
2- گواهی پزشک معالج مبنی بر معالجات انجام شده بر روی بیمه شده
3- اصل مدارک ومستندات پزشکی و بیمارستانی مرتبط با حادثه از شروع تا خاتمه درمان به خصوص مستندات مرتبط با روز وقوع حادثه و اولین مرجع درمانی مراجعه شده
4- اصل یا رونوشت تایید شده شناسنامه ، کارت ملی و کارت دانشجویی بیمه شده
5- نامه کتبی اعلام خسارت توسط بیمه گذار

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر