1393/2/22 دوشنبه

ردیف

نام رشته

1

علوم تربیتی (پیش دبستانی و دبستانی)

2

علوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)

3

راهنمایی و مشاوره

4

روانشناسی

5

مدیریت بازرگانی

6

مدیریت صنعتی

7

حسابداری

8

حقوق

9

زبان وادبیات انگلیسی

10

تربیت بدنی وعلوم ورزشی

11

مهندسی اب وخاک (از سال 92 این رشته از دفترچه حذف شد )

12

مهندسی صنایع

13

مهندسی فناوری اطلاعات

14

مهندسی مواد

15

مهندسی آب