1393/2/22 دوشنبه

شماره داخلی

کارکنان دانشگاه پیام نور واحد اقلید

104

دکترسمیه نگهداری- رییس دانشگاه وهیئت علمی رشته علوم تربیتی و روانشناسی

114

-فاطمه دبیری کاربر ارشد

106

زهرا شریفی-مسول اموزش 

108

حکیمه سادات طباطبایی-مسئول امور فرهنگی

110

خدیجه بزرگی-مسئول فارغ التحصیلان (مسئول بایگانی

103

جعفر محمدپور -مسئول روابط عمومی (مسئول دبیرخانه ، امور مالی)

116

حسین شفیعی راد-نگهبان

116

ابوالفضل صالحی-نگهبان

112

فاکس دانشگاه

شماره های تماس4252171-4252172(0752)