1392/7/3 چهارشنبه
دانشجويان گرامي جهت دريافت صحيح  برنامه 8 ترمه و منابع پس از انتخاب سر فصل رشته در سايت  به كد رشته هاي ذيل توجه داشته باشند:
رشته علوم تربيتي(پيش دبستاني و دبستاني) - كليه ورودي ها - كد رشته :121171
رشته علوم تربيتي (مديريت برنامه ريزي آموزشي) - كليه ورودي ها - كد رشته :121172
رشته مشاوره و راهنمايي - كليه ورودي ها - كد رشته :121173
رشته روانشناسي - كليه ورودي ها - كد رشته :121723
رشته مديريت بازرگاني - كليه ورودي ها - كد رشته :123511
رشته مديريت صنعتي - كليه ورودي ها - كد رشته :123811
رشته حسابداري - كليه ورودي ها - كد رشته :121413
رشته حقوق -  كليه ورودي ها - كد رشته :122310
رشته زبان و ادبيات انگليسي - ورودي 89 و بعد از آن  - كد رشته :122510
                                       ورودي 88 و قبل از آن  - كد رشته :122510
رشته تربيت بدني و علوم ورزشي(خواهران) - كليه ورودي ها - كد رشته:121532
رشته تربيت بدني و علوم ورزشي(برادران) - كليه ورودي ها - كد رشته:121533
رشته مهندسي آب و خاك - ورودي هاي قبل از 92 - كد رشته: 141123
رشته مهندسي آب - ورودي هاي 92 - كد رشته:141410
رشته مهندسي صنايع - ورودي هاي  (91-86 ) - كد رشته: 112215
                              ورودي هاي  (92) - كد رشته: 131412
رشته مهندسي فناوري اطلاعات - كليه ورودي ها - كد رشته:  151112
رشته مهندسي متالوژي صنعتي (مواد) - كليه ورودي ها - كد رشته: 131516