منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
تاریخ امتحانات میانترم کلیه رشته ها
ورود
تاریخ امتحانات میانترم کلیه رشته ها
امتحانات میانترم نیمسال 3981 امتحانات میانترم نیمسال 3981

تاریخ امتحانات میانترم دروس خانم نگهداری

 

نام درس

 تاریخ

تعداد فصول

ارزشیابی آموزشی

4/9/98

 تا پایان فصل 3

آشنایی با کتابخانه

11/9/98

تاپایان فصل5

روانشناسی تربیتی

10/9/98

تا پایان فصل 7

مقدمات روشهای تحقیق کمی و کیفی

10/9/98

تا پایان فصل 7

سنجش و اندازه گیری

3/9/98

تا پایان فصل 5

آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی

3/9/98

تا پایان فصل 4

 

خانواده در اسلام

26/8/98

تا پایان فصل 3

 

 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر