منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
آموزش
اخبار
اطلاعیه ها
برنامه کلاسی
جستجو
خدمات دانشجویی
دانشجویان برتر
سامانه رسیدگی به درخواست ها
فارغ التحصیلان
فرهنگی و اجتماعی
متون عمومي
متون عمومي
منو
وب سايت ها
ورود كاربران
همایش ها
هیات علمی
ورود
فرهنگی و اجتماعی
 
«آیین نامه کانونهای فرهنگی دانشجویان»
 
مقدمه:
«کانونهای فرهنگی دانشجویان» به منظور پاسخگویی به نیازهای متنوع و رشدخلاقیتهای فرهنگی دانشجویان؛ سامان بخشیدن به خواسته‌ها و تلاش‌های خود انگیختهفرهنگی، هنری و اجتماعی دانشجویی؛ حمایت و هدایت این گروه از فعالیتها در جهت نیلبه ارزشهای متعالی اسلامی؛ ارتقاء سطح همکاری جمعی و بسط و تعمیق فرهنگ مشارکت درامور دانشگاهها؛ تأسیس و تقویت نهادهای مدنی و غیردولتی و قانونمندی حوزهفعالیت‌های فرهنگی دانشجویان بر اساس ضوابط مندرج در آیین نامه حاضر که از این پسبه اختصار آیین نامه نامیده می‌شود، در دانشگاه‌های فعالیت می‌نمایند.

ماده 1ـ تعاریف و کلیات
1ـ 1ـ کانون‌های فرهنگی دانشجویان:
نهادهایی دانشجویی هستند که در قالبضوابط این آیین نامه در زمینه‌هایی از قبیل: قرآن و عترت؛ ادبی؛ فیلم و عکس؛ موسقی؛هنرهای نمایشی؛ هنرهای تجسمی؛ صنایع دستی؛ فرهنگ و اندیشه (مطالعات فرهنگی، گفت وگوی تمدن‌ها، ایرانگردی و جهانگردی و ...) و اجتماعی (محیط زیست؛ آسیب‌های اجتماعی،امداد و ...) فعالیت می‌نمایند و در این آیین نامه به اختصار کانون نامیدهمی‌شوند.
تبصره 1ـ تشکل‌هایی که زمینه فعالیت آنها علمی، صنفی، ورزشی و سیاسی است ازشمول این آیین نامه خارج بوده و از آیین نامه‌های مربوطه تبعیت می‌نمایند.
تبصره 2ـ امکان فعا لیت زیر گروه‌های متعدد با عنوان شاخه کانون به صورت مستقلدر هریک از کانونها و همچنین شاخه‌های کانون‌های فرهنگی در دانشکده‌های پراکنده وواحدهای تابعه دانشگاه‌ها وجود دارد و کلیه مقررات مربوط به کانون‌ها اعم از مواردمندرج در این آیین نامه و دستورالعمل‌های تکمیلی آن در شاخه‌های کانون نیز صادق ولازم الاجرا است.
تبصره 3ـ در صورت استقرار دانشکده‌ها و واحدهای تابعه یک دانشگاه در شهرهایمجزا، امکان تشکیل کانون بصورت مستقل از مرکز در واحدهای مذکور وجود دارد.

2ـ 1 ـ اساسنامه کانون:
مجموعه‌ای است مکتوب شامل: اهداف، شرح وظایف،تشکیلات، دستورالعمل‌ها و مقررات اجرایی ویژه یک کانون که در قالب ضبوابط این آییننامه و دستورالعمل‌های تکمیلی آن توسط هیأت مؤسس کانون تدوین می‌شود.
تبصره ـاین اساسنامه پس از تأیید مدیریت فرهنگی و تصویب در مجمع عمومی کانون لازم الاجرااست.

3ـ 1 ـ عضو کانون:
به هریک از دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه محلفعالیت کانون اطلاق می‌شود که مطابق این آیین نامه بدون محدودیت به عضویت کانون درمی‌آیند و در چارچوب اساسنامه کانون به فعالیت می‌پردازند. حداقل تعداد اعضاء جهتفعالیت یک کانون 15 نفر می‌باشد.
تبصره ـ چنانچه عضو کانون در چارچوب اساسنامه کانون فعالیت نکنند، با تصمیمشورای مرکزی کانون
(بند 5-1) عضویت وی لغو خواهد شد.

4ـ 1ـ ترکیب کمیته ناظر:
شورایی است متشکل از اعضاء کانون که جلساتآن به منظور تصویب اساسنامه و آیین نامه‌های داخلی کانون و تغییرات آنها، انتخاباتاعضای شورای مرکزی کانون، تدوین اولویت‌ها و دریافت گزارش فعالیت سالانه شورایمرکزی کانون و نظارت بر فعالیت‌های آنها به طور عادی حداقل سالی یکبار و به طورفوق‌العاده بر اساس دعوت شورای مرکزی یا به پیشنهاد 3/1 اعضاء کانون، تشکیل می‌شود. جلسات مجمع عمومی با حضور حداقل 3/2 اعضاء، رسمی است و مصوبات آن با رأی اکثریتنسبی حاضرین معتبر است.
تبصره 1ـ در صورت عدم رسمیت جلسات مجمع عمومی، جلسه فوق باید حداکثر دو هفتهبعد تشکیل گردد. این جلسه با هر تعداد از اعضاء رسمی خواهد بود.
تبصره 2ـ تصویب تغییرات اساسنامه با رأی 3/2 حاضرین، امکان‌پذیر است و هرگونهاعمال تغییرات توسط مجمع عمومی در اساسنامه تأیید شده کانون، باید در چارچوب آییننامه صورت گیرد. در صورتیکه مدیریت فرهنگی تغییرات اعمال شده در اساسنامه را مغایربا آیین نامه بداند، مکلف است نظرات خود را بصورت مکتوب و مستدل به کانون ارائهنماید.
تبصره 3ـ در صورت تشکیل شورای هماهنگی کانون‌ها، دبیر این شورا می‌تواند بهعنوان ناظر در جلسات مجمع عمومی شرکت نماید.

5ـ 1 ـ شورای مرکزی ناظر:
شورایی است متشکل از 5 نفر اعضاء کانون کهمطابق مفاد مندرج در این آیین نامه (ماده 3) به منظور برنامه‌ریزی و اجرای سیاست‌هاو اولویت‌های مصوب کانون، توسط مجمع عمومی کانون انتخاب می‌شوند و وظایف آن مطابقاساسنامه کانون تغییر می‌گردد.

6ـ 1 ـ شورای هماهنگی کانون‌های فرهنگی دانشگاه:
شورایی است متشکل ازدبیران کانون‌های فرهنگی دانشگاه و دبیر شورا که ظرف حداکثر یکماه پس از ابلاغنهایی این آیین نامه در صورت وجود حداقل 3 کانون در دانشگاه تشکیل می‌گردد و از اینپس به اختصار «شورای هماهنگی کانون‌ها» نامیده می‌شود.

 
ماده 2 ـ ضوابط تشکیل و صدور مجوز کانون

1ـ 2 ـ
حداقل 3 نفر از دانشجویان علاقمند به فعالیت فرهنگی که حداقل 14 واحد درسی راگذارنده (ویژه دوره کاردانی و کارشناسی) و در دو سال گذشته حکم قطعی کمیته انضباطیمنجر به محرومیت از تحصیل به مدت 1 نیمسال یا بیشتر را نداشته باشند، می‌توانند بهعنوان هیأت مؤسس، تقاضانامه خود را مبنی بر تشکیل کانون در یکی از زمینه‌های مندرجدر این آیین نامه به مدیریت فرهنگی دانشگاه ارائه نمایند. اساسنامه پیشنهادی کانونو اهداف تشکیل آن باید به پیوست تقاضانامه ارائه گردد.

2ـ 2 ـ
مدیریت فرهنگی دانشگاه موظف است ظرف حداکثر 30 روز پس از دریافت و ثبتتقاضانامه، نسبت به صدور مجوز تأسیس کانون و یا اعلام کتبی دلایل عدم صدور مجوزمطابق بند (3-2) این آیین نامه اقدام نماید.
تبصره ـ در صورت عدم رسیدگی به تقاضانامه تأسیس کانون در مهلت مقرر یا عدماعلام کتبی دلایل عدم صدور مجوز توسط مدیریت فرهنگی، هیأت مؤسس می‌تواند مراتباعتراض خود را حداکثر ظرف 15 روز پس از پایا مهلت رسیدگی، به شورای فرهنگی دانشگاهاعلام نماید. شورای فرهنگی دانشگاه موظف است حداکثر ظرف یک ماه نسبت به بررسیاعتراض نامه هیأت مؤسس و صدور رأی نهایی بصورت کتبی اقدام نماید.

3ـ 2 ـ شرایط صدور مجوز برای کانون به شرح زیر می‌باشد:
الف ـ هیأت مؤسس کانون باید واجد شرایط مندرج در بند (1-2) این آیین نامهباشد.
ب ـ در ساختار پیشنهادی اساسنامه کانون باید کلیه اجزاء و ارکان نظیر اعضاءکانون، مجمع عمومی کانون، شورای مرکزی کانون و دبیر کانون مطابق با مفاد این آییننامه پیش‌بینی شود.
ج ـ در زمینه مورد تقاضا، در همان دانشگاه، کانون یا شاخه کانونی مشابهی که بامجوز رسمی مدیریت فرهنگی دانشگاه فعالیت می‌نماید، وجود نداشته باشد.

4ـ 2ـ
مدیریت فرهنگی دانشگاه نمی‌تواند بدون استنادیه یکی از موارد مندرج در بند(2-3)این آیین نامه تشکیل و فعا لیت کانون را غیر مجاز اعلام کند.

5ـ2­ـ
در صورتی که متقاضیان نسبت به رأی صادره توسط مدیریت فرهنگی مطابق این آییننامه معترض باشد، می‌توانند ظرف حداکثر 15 روز پس از دریافت ابلاغ کتبی مدیریتفرهنگی، دفاعیات خود را تسلیم وی نماید. مدیریت فرهنگی موظف است حداکثر 15 روز پساز دریافت و ثبت اعتراض نامه کتباً در این خصوص اعلام نظر نهایی نماید.

6ـ2ـ
چنانچه متقاضیان نسبت به اعلام نظر نهایی معترض باشند می‌توانند ظرف حداکثر 15روز پس از دریافت اعلام کتبی، اعتراض نامه خود را همراه مستندات به شورای فرهنگیدانشگاه تسلیم نمایند. شورای فرهنگی دانشگاه موظف است حداکثر ظرف یک ماه با تشکیلجلسه نسبت به بررسی اعتراض نامه و صدور رأی نهایی بصورت مکتوب اقدام نماید. رأیشورای فرهنگی در چارچوب این آیین نامه لازم‌الاجرا است.

7ـ2ـ
پس از صدور مجوز فعالیت کانون، هیأت مؤسس کانون باید از طریق فراخوان عمومی ونصب اعلامیه در سطح دانشگاه اقدام به عضوگیری رسمی نموده و ظرف حداکثر 2 ماه پس ازدریافت مجوز نسبت به برگزاری اولین مجمع عمومی با حضور نماینده مدیریت فرهنگیدانشگاه، جهت تصویب اساسنامه و برگزاری انتخابات شورای مرکزی کانون اقدام نماید. درصورت عدم اقدام در مهلت مقرر، مجوز صادر شده فاقد اعتبار خواهد بود.
تبصره 1 ـ چنانچه در مهلت مقرر، تعداد اعضاء کانون به حد نصاب تشکیل کانون (15نفر) نرسد، مجوز فعالیت کانون ملغی خواهد شد.
تبصره 2 ـ کلیه مهلت‌ها و زمان‌های پیش‌بینی شده در این آیین نامه، ایامتعطیلات نوروز و تابستان را شامل نمی‌شود.

ماده 3 ـ شورای مرکزی کانون
1ـ3ـ
اعضای شورای مرکزی کانون از طریق انتخابات مجمع عمومی کانون از میان اعضاءرسمی دارای شرایط زیر برای مدت یکسال مطابق اساسنامه کانون انتخاب می‌گردند:
الف ـ حداقل 14 واحد درسی گذرانده باشد. «ویژه دانشجویان مقطع کاردانی وکارشناسی»
ب ـ تا پایان دوره فعالیت شورا، دانشجو باشند.
ج ـ در نیمسال قبل از تقاضای عضویت در شورای مرکزی کانون، مشروط نشدهباشند.
د ـ ظرف دو سال اخیر در کمیته انضباطی حکم قطعی منجر به محرومیت از تحصیل بهمدت یک نیمسال یا بیشتر نداشته باشند.

2ـ3ـ
در کانون‌هایی که دارای شاخه کانونی می‌باشند، هریک از شاخه‌ها بصورت جداگانهاقدام به برگزاری جلسه مجمع عمومی و انتخاب اعضاء شورای شاخه کانون نموده و اعضاءشوراهای منتخب هریک از شاخه‌ها، با برگزاری انتخابات جداگانه، از میان خود شورایمرکزی کانون را انتخاب می‌نمایند.
 
 
3ـ3ـ
جلسات شورای مرکزی کانون حداقل ماهی یکبال با حضور حداقل 4 نفر از اعضاء تشکیلمی‌شود و مصوبات آن با رأی اکثریت نسبی حاضرین معتبر است.
تبصره ـ کلیه مصوبات کانون باید منطبق با اساسنامه کانون، سیاست‌ها، اولویت‌هاو برنامه‌های کلی مصوب مجمع عمومی و مصوبات شورای هماهنگی کانون‌ها باشد.

4ـ3ـ
در اولین جلسه شورای مرکزی کانون، اعضاء شورا یک نفر را از میان خود به عنواندبیر کانون انتخاب و به مدیریت فرهنگی معرفی می‌نمایند. دبیر کانون مسؤولیتبرنامه‌ریزی جلسات شورای مرکزی کانون و نظارت بر اجرای مصوبات آن، شرکت در جلساتشورای هماهنگی کانون‌ها و ارائه گزارش مستمر به آن شورا و پیگیری مصوبات شورایهماهنگی کانون‌ها را عهده‌دار می‌باشد. همچنین مسؤولیت کلیه امور حقوقی، اداری وقانونی کانون بر عهده دبیر آن است.
ماده 4ـ شورای هماهنگی کانون‌ها
1ـ4ـ
در صورت وجود حداقل 3 کانون در دانشگاه مطابق این آیین نامه، مدیر فرهنگی موظفاست حداکثر ظرف یکماه نسبت به تشکیل شورای هماهنگی کانون‌ها، اقدام نماید. دبیرانکانون‌های موجود در اولین جلسه این شورا 3 نفر از دانشجویان، فارغ التحصیلان و یاکارشناسان (دارای حداقل مدرک کارشناسی) دانشگاه را که دارای سوابق برجسته وارزنده‌ای در حوزه فعالیت‌های فرهنگی می‌باشند به مدیریت فرهنگی دانشگاه معرفیمی‌نمایند و مدیر فرهنگی یک نفر از ایشان را برای مدت یکسال به سمت دبیر شورایهماهنگی کانون‌ها منصوب می‌کند.

2ـ4ـ
وظایف شورای هماهنگی کانون‌ها به شرح زیر می‌باشد:
1ـ ایجاد هماهنگی بین کانون‌های دانشگاه و برنامه‌ریزی جهت فعالیت‌های مشترکمیان کانون‌های مختلف دانشگاه
2ـ تدوین سیاست‌ها، اولویت‌ها و برنامه‌های کلی کانون‌ها و تعیین میزاناعتبارات موردنیاز کانون‌ها و ارائه پیشنهادات به مدیریت فرهنگی دانشگاه
3ـ نظارت بر عملکرد کانون‌ها از جهت مطابقت مصوبات و برنامه‌های اجرایی باآیین نامه و مقررات کانون و رسیدگی به تخلفات کانون‌ها مطابق این آیین نامه
4ـ ایجاد تسهیلات لازم جهت برقراری ارتباط کانون‌های دانشگاه با سایر نهادهایفرهنگی و دانشجویی داخل و خارج دانشگاه

 
3ـ4ـ
شورای هماهنگی کانون‌ها هر ماه حداقل یک جلسه برگزار خواهد کرد و جلسات آن باحضور دو سوم اعضاء رسمیت داشته و مصوبات آن با رأی اکثریت حاضرین معتبر است.

4ـ4ـ
مصوبات شورای هماهنگی کانون‌ها پس از تأیید مدیریت فرهنگی دانشگاه لازم الاجرااست. مدیریت فرهنگی موظف است نظرات خود را در مورد مصوبات ظرف حداکثر یک هفته بهدبیر شورا اعلام نماید. در صورت رد مصوبه‌ای، دلایل رد باید حداکثر ظرف 15 روز بهطور مستند و مستدل به شورای هماهنگی کانون‌ها ارائه شود. پس از بررسی‌های لازم درصورت عدم توافق، موضوع به شورای فرهنگی دانشگاه جهت حل اختلاف ارجاع می‌‌شود. شورایفرهنگی دانشگاه موظف است ظرف حداکثر 1 ماه رأی نهایی را صادر نماید.

5ـ4ـ
کلیه مکاتبات شورای هماهنگی کانون‌ها با امضای دبیر آن معتبر می‌باشد.س

ماده 5ـ نحوه رسیدگی به تخلفات کانون
1ـ5ـ
در صورتی که کانون پایبند به اصول مندرج در آیین نامه کانون‌ها و اساسنامهمصوب کانون یا مصوبات معتبر کانون نباشد، متخلف شناخته می‌شود شورای هماهنگیکانون‌ها مرجع اولیه بررسی و رسیدگی به تخلفات کانون‌ها در چارچوب این آیین نامهمی‌باشد. آراء صادره توسط شورای هماهنگی کانون‌ها پس از تأیید مدیریت فرهنگی بهعنوان ناظر نهایی آیین نامه لازم الاجرا است.
تبصره 1ـ در صورت وجود کمتر از سه کانون در دانشگاه، مدیریت فرهنگی مستقیماًاین مسؤولیت را عهده‌دار خواهد شد.
تبصره 2ـ در صورت بررسی تخلفات یک کانون در شورای هماهنگی کانون‌ها، دبیرکانون مربوطه فاقد حق رأی می‌باشد.

2ـ5ـ
چنانچه کانون جلسه مجمع عمومی سالانه خود جهت تعیین اعضاء شورای مرکزی را درموعد مقرر (مندرج در اساسنامه کانون) برگزار نکند، شورای هماهنگی کانون‌ها موظف استضمن صدور اخطار کتبی به کانون، حداکثر مدت 2 ماه به شورای مرکزی مهلت دهد تا نسبتبه برگزاری انتخابات مجمع عمومی در مهلت مقرر تعلل نماید، شورای هماهنگی کانون‌هاضمن تعلیق شورای مرکزی کانون، اقدام به برگزاری جلسه مجمع عمومی خواهد نمود.

 
3ـ5ـ
در صورتی که شورای مرکزی کانون دو ماه متوالی یا سه ماه غیر متوالی تشکیل جلسهندهد، ضمن دریافت اخطار کتبی از شورای هماهنگی کانون‌ها، 15 روز فرصت دارد نسبت بهبرگزاری جلسه شورای مرکزی کانون اقدام نماید. در صورت عدم اقدام لازم در مهلت مقرر،شورای هماهنگی کانون‌ها ضمن انحلال شورای مرکزی موظف است ظرف حداکثر یکماه نسبت بهبرگزاری مجمع عمومی فوق العاده جهت انتخاب اعضاء شورا مرکزی جدید اقدام کند.
تبصره ـ در صورتیکه شورای مرکزی کانون پس از دریافت اخطار کتبی، در مهلت مقررتشکیل جلسه دهد، در جایگاه خود ابقاء می‌شود و در صورت تکرار تخلف شورای هماهنگیکانون‌ها آن را منحل نموده و مطابق بند (3-5) جهت برگزاری مجمع عمومی فوق العادهاقدام خواهد نمود.

4ـ5ـ
چنانچه کانون در چارچوب اهداف و وظایف مندرج در اساسنامه و مصوبات معتبر خوعمل نکند، دبیر کانون توسط شورای هماهنگی کانون‌ها مورد سؤال قرار می‌گیرد و درصورت موجه نبودن دلایل ارائه شده توسط دبیر، شورای هماهنگی کانون‌ها به کانون اخطارکتبی خواهد داد.

5ـ5ـ
چنانچه شورای هماهنگی کانون‌ها غیرفعال بودن یک کانون را در طول یک ترم تحصیلیبر اساس ادامه ارائه شده موجه نداند، ضمن صدور اخطار کتبی، مدت 2 ماه به شورایمرکزی کانون مهلت خواهد داد تا نسبت به ترمیم فعالیت‌های کانون اقدام نماید. در غیراینصورت شورای هماهنگی کانون‌ها ضمن صدور اخطار کتبی دوم به کانون، شورای مرکزیکانون را منحل نموده و مطابق بند (3-5) نسبت به برگزاری مجمع عمومی فوق العادهاقدام خواهد نمود.

6ـ5ـ
در صورتی که تعداد اعضاء رسمی کانون از 15 نفر کمتر شود، کانون مهلت دارد درمدت 1 ماه نسبت به ترمیم اعضاء‌خود اقدام نماید؛ در غیر اینصورت با رأی شورایهماهنگی کانون‌ها و تأیید مدیریت فرهنگی، مجوز فعالیت کانون لغو خواهد شد.

7ـ5ـ
در صورتیکه کانون در دوره فعالیت یک ساله خود در هر یک از موارد مندرج دربندهای (2-5) تا (5-5) این آیین نامه 3 اخطار مشابه (تخلف موضوع یک بند) یا 5 اخطارغیر مشابه دریافت نماید، با رأی شورای هماهنگی کانون‌ها و تأیید مدیریت فرهنگی،مجوز فعالیت کانون لغو خواهد شد.
تبصره ـ مدیریت فرهنگی دانشگاه نمی‌تواند بدون استناد به موارد مندرج در یکیاز بندهای (6-5) و
(5-7)این آیین نامه مجوز فعالیت کانون را لغو نماید.
 
ماده 6ـ ساز و کار مالی و پشتیبانی کانون‌ها
1ـ6ـ
مدیریت فرهنگی دانشگاه موظف است کلیه امور اداری، مالی و پشتیبانی کانون‌هایموضوع این آیین نامه را به درخواست دبیر شورای هماهنگی کانون‌ها مطابق تشکیلاتموجود در مدیریت فرهنگی دانشگاه عهده‌دار شود.
تبصره 1ـ در صورت امکان، مدیریت فرهنگی می‌تواند دبیرخنه مستقلی را برای امورکانون‌ها ایجاد نماید و از همکاری کارمندان، کارشناسان و یا دانشجویان دانشگاه جهتانجام امور محوله بهره گیرد.
تبصره 2ـ در دانشگاه‌هایی که دانشکده‌ها و واحدهای تابعه پراکنده آنها دارایکانون یا شاخه کانون می‌باشد در صورت تقاضا، لازم است اعتبارات و امکانات فعالیتآنها بصورت مستقل تأمین گردد.

2ـ6ـ
لازم است بودجه و اعتبارات مورد نیاز و هزینه‌های مترتب بر این آیین نامه دربودجه تفصیلی سالانه دانشگاه پیش بینی و از محل اعتبارات فرهنگی دانشگاه تأمین گرددو مدیریت فرهنگی دانشگاه می‌تواند در صورت امکان از کمک‌های سایر دستگاه‌ها نیزبهره‌مند شود.
تبصره ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بصورت سالانه به منظور حمایت ازکانون‌های فعال، از محل اعتباارات فرهنگی مبالغی را به عنوان کمک در اختیار مدیریتفرهنگی دانشگاه قرار خواهد داد.

ماده 7ـ اداره کل امور فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مرجع تفسیراین آیی نامه و تدوین و تصویب دستورالعمل‌های تکمیلی آن می‌باشد و وظیفه نظارت برحسن اجرای آیین نامه را در دانشگاه‌ها عهده‌دار است.

ماده 8ـ کانون‌هایی که قبل از ابلاغ آیین نامه در دانشگاه‌ها فعال بوده‌اند موظفند ظرف حداکثر 2 ماه وضعیت خود را با مفاد آیین نامه حاضر منطبق نمایند.

ماده 9ـ این آیین نامه در یک مقدمه، 9 ماده، 31 بند و 19 تبصره در تاریخ 14/11/80به تصویب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رسید و به منظور اجرای قطعی به کلیهدانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی ذیربط ابلاغ شد
 
 
تصویر
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر